Monday, June 1, 2015

Dr G S Amur Interview


Dr Gururaj Shyamachrya Amur well known literary critic, recently completed 90 on May 8, 2015. On May 31, 2015 he was felicitated by his peers and well wishers in Dharwad by releasing his two latest books; one a scholarly study on the philosophical foundations of Kuvempu and another a lively Autobiography. A felicitation volume is also being released. Several critics and scholars spoke in a seminar in Dharwad on the occasion.
Clearly his spring of creativity continues to flow. Below is a conversation between Dr G S Amur and Shivanand Kanavi, which has been published in the felicitation volume in full.
Excerpts appeared in the Sunday supplement of Kannada Prabha of May 31, 2015.


£ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀævÀå©üeÁÕ£ÀzÀ DªÀ±ÀåPÀvÉ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಕ qÁ. f.J¸ï. DªÀÄÆgÀ CªÀರಿಗೆ ಮೇ ೮, ೨೦೧೫ ಕ್ಕೆ ೯೦ ತುಂಬಿತು. ಇಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಹರ್ಷದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೂರ್ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಲುಮೆ ೯೦ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ ವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದÉ ²ªÁ£ÀAz PÀt«AiÀĪÀgÀ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ªÀiÁvÀÄPÀತೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ.
Dr G S Amur
²ªÁ£ÀAzÀ PÀt« : ¤ªÀÄä EwÛÃa£À PÀÈw `¯ÉÆÃPÀAiÀiÁvÉæ’(ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ zÀ±Àð£ÀzÀ°è)AiÀÄ°è ¸ÁARåzÀ±Àð£ÀzÀ §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ «¸ÁÛgÀªÁV ZÀað¹¢ÝÃj.
f.J¸ï.DªÀÄÆgÀ : ¸ÁARå zÀ±Àð£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ 24 ªÀÄÆ® vÀvÀéUÀ½ªÉ. £ÀAvÀgÀ ªÉÃzÁAwUÀ¼ÀÄ F±ÀégÀ£À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ 25 vÀvÀéUÀ¼ÉAzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ JµÉÆÖà ¨Áj `F±ÀégÀ’ JA§ ±À§ÝªÀ£ÀÄߥÀAiÉÆÃV¸ÀzÉ 25 £Éà vÀvÀé JAzÀÄ©qÀÄvÁÛgÉ. F ZÀZÉðAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ©ü£ÀߪÀÄwÃAiÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÆ EªÉ. CªÀ£Éß®è £Á£ÀÄ C¨sÀå¹¹ MAzÀÄ ªÀÄÆ® PÁ¸Áä®fAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÉ. F «±ÀézÀ ¸À馅 ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ? CzÉà jÃw ¯ÉÆÃPÀ JAzÀgÉãÀÄ? ªÀÄ£ÀĵÀå¯ÉÆÃPÀ JAzÀgÉãÀÄ? The human world is part of the cosmos. C°ègÀĪÀ ªÀÄÆ® vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ¸ÁARåzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀ. ¥ÀæPÀÈw dqÀ, ¥ÀÄgÀĵÀ ZÉÊvÀ£Àå. dqÀ ¥ÀæPÀÈw¬ÄAzÀ K£ÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀÄgÀĵÀ CzÀPÉÌ conjoin DzÁUÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

². PÀt« : DzÀgÉ ¥ÀÄgÀĵÀ JAzÀgÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀ ¸ÀȶÖPÀvÀð CAvÀ®è C®èªÉÃ?
DªÀÄÆgÀ : ºËzÀÄ, ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¸ÀȶÖPÀvÀð£À®è. CzÀPÉÌ `CAiÉÆäd’ J£ÀÄßvÉÛêÉ. £À£ÀUÀ¤¹zÀAvÉ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÉëÃvÀædÕ JAzÀÄ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ°è ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ. E°è PÉëÃvÀæ JAzÀgÉ ¥ÀæPÀÈw, PÉëÃvÀædÕ JAzÀgÉ ¥ÀÄgÀĵÀ. M§â ªÀåQÛAiÀÄ°è F JgÀqÀÄ vÀvÀéUÀ¼ÀÆ CqÀPÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÉëÃvÀædÕ PÀÆr ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁUÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è ZÉÊvÀ£ÀåªÀÇ §AvÀÄ, dqÀvÀéªÀÇ §AvÀÄ. MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÄAzÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw spiritual ¸ÀA¸ÀÌøw JAzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀågÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DzsÁåvÀäzÀ CxÀð ºÀÄqÀÄQzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è they describe the body and its anatomy. CzÀ£Àß EªÀgÀÄ vÀ¥ÀÄà CxÀðPÉÆlÄÖ metaphysical JAzÀgÀÄ. Infact spiritus JAzÀgÉ ªÀÄÆ®ªÁV inhaling and exhaling. It has nothing to do with DvÀä CxÀªÁ CzsÁåvÀä.
     CzsÁåvÀä JAzÀgÉãÀÄ JAzÀÄ ªÀĺÀ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV ªÁåSÁ夸À¯ÁVzÉ. F ªÁSÉåAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀĪÀÇ E®è. CzÀgÀ°è zÉúÀzÀ ««zÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸À¯ÁVzÉ. GzÁ: veins, nerves EvÁå¢.
     `AiÀiÁvÉæ’ JAzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ºÀÄnÖ¤AzÀ ¸Á«£ÀªÀgÉV£À ¥ÀAiÀÄt. AiÀiÁvÉæAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉãÀÄ? JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¸ÀÄvÀÛ CªÀgÀÄ (ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀPÁgÀgÀÄ) ºÉüÀÄvÁÛgÉ : MAzÀÄ ¢ÃWÀð ¥ÀAiÀÄtPÉÌ ¹zÀÞvÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÁxÉÃAiÀÄ (§ÄwÛUÀAlÄ) J£ÀÄßvÁÛgÉ. ºÁUÁzÀgÉ F ¥ÁxÉÃAiÀÄ JAzÀgÉãÀÄ JA§ £À£Àß ¥Àæ±ÉßUÉ ¥ÀÄgÀĵÁxÀðUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ (ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀPÁgÀjAzÀ) GvÀÛgÀ zÉÆgɬÄvÀÄ. ¥ÀÄgÀĵÁxÀðUÀ¼ÉAzÀgÉ zsÀªÀÄð, CxÀð ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄ, EzÀPÉÌ wæªÀUÀðUÀ¼ÉAzÉà PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ £Á®ÄÌ J£ÀÄߪÀ¢®è. F AiÀiÁvÉæAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÉãÀÄ JAzÁUÀ ¸ÀÄR-zÀÄBRzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀÄR-zÀÄBRUÀ¼À°è §gÀĪÀ `R’ is the hole in the wheel, where the axle fits in. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ CxÀð. EzÀÄ £ÀÄtÄ¥ÁVzÀÝgÉ CzÀÄ ¸ÀÄR, then the journey will be comfortable. WÀµÀðuɬÄzÀÝgÉ CzÀÄ zÀÄBR. F jÃw ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ¼ÀÄ F AiÀiÁvÉæAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ.
     DªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ ¥Àæ±Éß : What are the phases of this journey? CzÀPÉÌ D±ÀæªÀÄUÀ¼À PÀ®à£É PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä §æºÀäZÀAiÀÄð £ÀAvÀgÀ UÀȺÀ¸ÀÜ, ªÁ£À¥Àæ¸ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA£Áå¸À. F £Á®ÄÌ D±ÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä Erà fêÀ£ÀzÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ. ºÀÄnÖ¤AzÀ ªÀÄgÀtzÀªÀgÉUÉ AiÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß EªÀÅ ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛªÉ. D ªÉÄÃ¯É §AzÀ ¥Àæ±Éß: What is the goal? EªÀÅ JgÀrªÉ : ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV ¸ÀéUÀð. EzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ J¯Áè ªÀÄvÀUÀ¼À°è §A¢zÉ, CAzÀgÉ ¤ªÀÄä PÀªÀÄðUÀ¼À ¥sÀ®. GzÁ: zsÀªÀÄðgÁd PÉÆ£ÉUÉ ¸ÀéUÀðzÀ°è PÁ°qÀĪÁUÀ C°è CªÀ£ÀÄ ¹AºÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£À£ÀÄß PÁtÄvÁÛ£É. C¥ÀìgÉAiÀÄgÉ®è CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DUÀ CªÀ£ÀÄ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£ÀÄ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀ ¸ÀéUÀðªÁzÀgÉ CzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃqÀ. £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ £ÀgÀPÀzÀ°èzÀÝgÉ £Á£ÀÄ C°èUÉà ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄßvÁÛ£É. CzÀPÉÌ CªÀ¤UÉ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ : AiÀiÁgÉà M¼Éîà PÀ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÉ CªÀjUÉ CzÀgÀ ¥Àæw¥sÀ® ªÉÆzÀ®Ä ¹UÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ¥ÀÄàUÀ½AzÀ CªÀjÃUÀ £ÀgÀPÀzÀ°èzÀÄÝ DªÉÄÃ¯É ¸ÀéUÀðPÉÌ §gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ¦àUÁV DªÉÄÃ¯É £ÀgÀPÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É.
     D ¯ÉÆÃPÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Éà ¨ÉÃgÉ JAzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä F zÀȵÁÖAvÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ UÀÄj JAzÀgÉ ªÉÆÃPÀë. MAzÀÄ jÃw¬ÄAzÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀiÁ£ÀªÀ¤UÀÆ ªÀÄgÀtzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀ¢AzÀ ªÀÄÄQÛ zÉÆgÀPÉà zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ £ÀPÁgÁvÀäPÀ ªÁåSÁå£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. £À£ÀUÀ¤¸ÀĪÀªÀÄnÖUÉ EzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ªÁåSÁå£À«zÉ. ¸ÀA¸ÁgÀ zÀÄBRªÀÄAiÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß J¯Áè religionUÀ¼ÀÆ M¦àPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. GzÁ: ¨ËzÀÞzsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ dUÀvÀÄÛ zÀÄBRªÀÄAiÀĪÉÃ. »ÃVzÀÝ ªÉÄÃ¯É EAxÀ ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÁAiÀÄPÀªÀ®èªÉÃ? ºÁUÁzÀgÉ fêÀ£ÀÄäPÀÛ JAzÀgÉãÀÄ? VÃvÉAiÀÄ°è EzÀgÀ ZÀZÉð¬ÄzÉ. ¨Áæ»ä¹Üw JAzÀgÉ ªÉÆÃPÀë ¹ÜwAiÀÄ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀtð£É¬ÄzÉ. `KµÁ ¨Áæ»äùÜwB’ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀªÀÄavÀÛ, zÀéAzÀégÀ»vÀ ªÁVgÀĪÀÅzÀÆ ªÉÆÃPÀëªÉÃ. CAzÀgÉ fêÀAvÀ«zÁÝUÀ®Æ ¤ÃªÀÅ ªÉÆÃPÀëªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀgÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ irritant JAzÀgÉ, ªÀtðUÀ¼À ZÀZÉð §AzÁUÀ; that is an empirical description of the world. `ZÁvÀĪÀðtðA ªÀÄAiÀiÁ¸ÀȵÀÖA UÀÄtPÀªÀÄ𠫨sÁUÀ±ÀB’ JAzÀÄ VÃvÉAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÀ®è - EzÀÄ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ Qæ²ÑAiÀÄ£ï «Ä±À£ÀjUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ªÀiÁrzÀ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉUÉ PÁgÀtªÁVzÉ. DzÀgÉ F «µÀAiÀĪÀÅ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è C£ÉÃPÀ ¨Áj ZÀZÉðUÉ FqÁVzÉ. GzÁ: M§â IĶ PÉüÀÄvÁÛ£É: `J®ègÀÆ §æºÀä¤AzÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁzÁUÀ M§âgÀÄ ºÉZÀÄÑ, M§âgÀÄ PÀrªÉÄ JAzÀgÉ ºÉÃUÉ?’
     ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß CPÀëgÀ±ÀB CxÉÊð¸À¨ÁgÀzÀÄ. GzÁ: ¨ÁæºÀätgÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄÄR¢AzÀ GzÀ㫹zÀgÀÄ, ±ÀÆzÀægÀÄ ¥ÁzÀ¢AzÀ EvÁå¢. EzÀÄ £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Á±ÁÑvÀåjAzÁzÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ°è®è. JµÉÆÖà ¨Áj M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ºÀvÀÄÛ¸Á«gÀ ªÀµÀð ¨Á½zÀ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÉÛêÉ. CzÀgÀ CxÀð M§â ªÀÄ£ÀĵÀå CµÀÄÖ ªÀµÀð zÉúÀgÀÆ¥ÀzÀ°è EzÀÝ CAvÀ®è. CzÉà jÃw `fêÉêÀÄ ±ÀgÀzÀB ±ÀvÀA’. F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ §UÉÎ £Á£ÀÄ UÀºÀ£ÀªÁV «ZÁgÀ ªÀiÁrzÉÝãÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ CPÀëgÀ±ÀB CxÉÊð¸À¨ÁgÀzÀÄ. GzÁ: FUÀ £Á£ÀÄ §zÀÄQzÀÝgÉ £Á£ÀÄ LzÀĸÁ«gÀ ªÀµÀð CxÀªÁ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀµÀð §zÀÄQzÉÝãÉAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ, CµÀÄÖ PÁ® ¨Á½zÀ £ÀªÀÄä ¥ÀƪÀðdgÀ eÁÕ£À £ÀªÀÄUÉ ®¨sÀåªÁVzÉ. What is life? Ultimately life is quality. £À£ÀVAvÀ PÉ®ªÀÅ ¸Á«gÀ ªÀµÀð »AzÉ ºÀÄnÖzÀªÀ£ÀÄ £À£ÀVAvÀ eÁÕ£ÀzÀ°è §qÀªÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀ. zsÀªÀÄðgÁd AiÀĪÀĤUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É: £Á£ÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀ DUÀªÀĪÀ£ÀÄß N¢ ºÉüÀÄwÛ®è. ``EzÀÄ ¥ÀæeÁÕ ¸ÀAºÁgÀ. What I have given you is collective wisdom". F ªÀtðUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÉÆzÀ°£À ªÀÄÆgÀÄ ªÀtðUÀ¼À°è «±ÉõÀ CAvÀgÀ EgÀ°®è. J®èjUÀÆ AiÀÄdÕ ªÀiÁqÀĪÀ, ªÉÃzÀ NzÀĪÀ C¢üPÁgÀ«vÀÄÛ. PÉêÀ® ±ÀÆzÀægÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÁV. There may be sociological reasons for it, which we don’t know. Suppose, ¨ÉÃgÉ zÉñÀ¢AzÀ ¤ÃªÀÅ PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß zÁ¸À (UÀįÁªÀÄ)gÀ£ÁßV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ, they don’t fit into our way of life. FUÀ £Á£ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ, £À£Àß eÁw ¨ÉÃgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. I am an outsider. C°è £Á£ÀÄ ¨ÁæºÀät£ÀÆ C®è, ªÀÄgÁoÀ£ÀÆ C®è. C°èAiÀÄ antibrahminism does not touch me at all. CzÀÄ CªÀgÀ local problem J£ÀÄߪÀAvÉ £À£ÉÆßqÀ£É ªÀwð¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ ªÀtðUÀ¼À d£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÈwÛUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÉ®è ¢édgÉÃ. PÉ®ªÀgÀÄ (¨ÁæºÀätgÀÄ) AiÀÄdÕUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. G½zÀ JgÀqÀÄ ªÀtðUÀ¼ÀÄ EªÀjAzÀ AiÀÄdÕ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÉà jÃw £ÁªÀÅ £ËPÀjAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ DZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß PÀgɹ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛêÉ. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ outsourcing J£ÀߧºÀÄzÀÄ. These are all practical matters, and should not be considered as the kernel of the wisdom of Mahabharatha. PÉÆ£ÉUÉ `CPÀvÁðgÀA «ªÀiÁ «¢Þ’ JAzÀÄ PÉÆ£ÉUÉƽ¸ÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀxÀð : Please understand that I am not the creator.

£Á£ÀÄ ZÀvÀĪÀðtUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ֪ÀiÁrzÉ JAzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹ CAvÀåzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀiÁr®è JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀÅ ¸Áé¨sÁ«PÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ. ªÉÆzÀ°¤AzÀ §A¢zÀÄÝ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀȶָÀ¨ÉÃPÁV®è JAzÀÆ CAzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. EzÀgÀ ªÉÆzÀ°£À ±ÉÆèÃPÀªÀ£ÀÄß N¢zÀgÉ, ªÀÄ£ÀĵÀå ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¤£ÀUÉ Që¥Àæ ¹¢Þ ¨ÉÃPÁVzÀÝgÉ follow this model. What Krishna is offering is a social model. There is nothing eternal or sacrosanct about it. He has given a model which proved to be successful and useful for several years. EzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è MqÀPÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ vÀvÀéªÉAzÀÄ ªÁåSÁ夹zÀgÀÄ ¥Á±ÁÑvÀågÀÄ. ¥Á±ÁÑvÀågÀ §¯ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ¨ÉÃPÀAvÀ¯Éà ¹PÀÄÌ ©zÉݪÀÅ.

². PÀt« : £À£Àß ªÀÄnÖUÉ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀvÀPÀÌ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĸÀäøwUÀ¼À°è G¯ÉèÃRªÁVgÀĪÀ ZÁvÀĪÀðtåð zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß d£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ DUÀ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ? EzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥Àæ±Éß EzÀgÀ §UÉÎ original studies DUÀ¨ÉÃPÀÄ.
DªÀÄÆgÀ : CzÀÄ ¸Àj. £ÀªÀÄä°è ¸ÀA«zsÁ£À«zÉ. PÁAiÀÄzÉ, ¸ÀA»vÉUÀ½ªÉ. EªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ, JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¥Á°¸ÀÄvÁÛgÉ? ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ, ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ®PÁëAvÀgÀ d£ÀgÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¸ÀÄvÁÛgÉ. CµÉÖà C®èzÉ, they had to codify it. ªÀtð¸ÀAPÀgÀzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è CªÀÅUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀªÉãÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçzÀ°è ºÉüÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ CxÀðªÉAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV EAxÀ ¸ÀAPÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÀݪÀÅ JAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀAvÉAiÉÄÃ. GzÁ: FUÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉ; If you want to earn money quickly go and join IIT JAzÀÄ. CzÉà jÃw Që¥Àæ ¹¢Þ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ZÁvÀĪÀtðzÀ ªÀiÁqɯï C£ÀĸÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. If you want you can think of a better model.

². PÀt« : FUÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ªÀtð«¨sÀd£É EzÉ JA§ empirical observation §UÉÎ AiÀiÁgÀÄ DvÀAPÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À¯ÁgÀgÀÄ. DzÀgÉ F ªÀtð¨sÉÃzÀªÀÅ ºÀÄnÖ¤AzÀ §gÀĪÀÅzÉà CxÀªÁ vÁªÀÅ DAiÉÄ̪ÀiÁrzÀ ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ §gÀĪÀÅzÉÃ? - EzÀÄ zÉÆqÀØ ¥Àæ±Éß.
DªÀÄÆgÀ : EzÀgÀ §UÉÎ JµÉÆÖà PÀqÉ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸Àà¶ÖÃPÀgÀt §gÀÄvÀÛzÉ. GzÁ: ¨ÁæºÀätgÉAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? ¥ÁæaãÀ UÀÄtPÀªÀÄðUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JAzÀÄ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁ: £ÀºÀĵÀ ¸À¥ÀðªÁVzÁÝUÀ ©üêÀÄ£À£ÀÄß »rAiÀÄÄvÁÛ£É. ©üêÀÄ CªÀ£À »rvÀ¢AzÀ vÀ¦à¸ÀPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ «¥sÀ®£ÁUÀÄvÁÛ£É. DUÀ ©üêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀºÀĵÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA¨sÁµÀuÉ £ÉÆÃqÀĪÀAwzÉ. DUÀ ©üêÀÄ wgÀÄV §gÀ°®è JAzÀÄ aAwvÀ£ÁV ºÀÄqÀÄPÀÄvÀÛ §AzÀ zsÀªÀÄðgÁd C°è §AzÀÄ vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛ£É. zsÀªÀÄðgÁd £ÀºÀĵÀ¤UÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É: £ÁªÀÇ ¤£Àß ªÀA±ÀzÀªÀgÉÃ. £ÀªÀÄä°è ªÉÊgÀvÀé«®è. DUÀ £ÀºÀĵÀ ºÉüÀÄvÁÛ£É : £Á£ÀÄ ºÁªÀÅ, ºÁªÀÅUÀ½UÉ ªÀA±ÀUÀ½®è. £À£Àß zsÀªÀÄðªÉAzÀgÉ ºÀ¹ªÁzÁUÀ ¹PÀÌ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß w£ÀÄߪÀÅzÀÄ. D zsÀªÀÄðªÀ£Éßà £Á£ÀÄ ¥Á°¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ CPÀëgÀ±ÀB CxÉÊð¸À¨ÁgÀzÀÄ. D £ÀºÀĵÀ£Éà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ, `DUÀ°, £Á£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÉÛãÉ. CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆlÖgÉ £Á£ÀÄ ©üêÀÄ£À£ÀÄß ©qÀÄvÉÛãÉ.’ EzÀÄ C¸ÀAUÀvÀªÀ®èªÉ? £ÀªÀÄä ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ, AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ «ªÉÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ CPÀëgÀ±ÀB N¢zÀgÉ, JµÉÆÖà ¸À® C¸ÀAUÀvÀªÉ¤¸À§ºÀÄzÀÄ. E°è £ÁªÀÅ realism ©lÄÖ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ zsÀªÀÄðgÁd CªÀ¤UÉ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É : ``PÉêÀ® ¨ÁæºÀätgÉà GvÀÛj¸ÀĪÀAxÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉýzÀgÉ, £À£ÀUÉ CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°QÌ®è. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½zÀÝgÉ £Á£ÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.’’ F jÃwAiÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¸À® §gÀÄvÀÛªÉ. GzÁ: zÀÈvÀgÁµÀÖç£ÀÄ DvÀäeÁÕ£ÀzÀ §UÉ «zÀÄgÀ£À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É. DUÀ «zÀÄgÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. «zÀÄgÀ£ÉAzÀgÉ Hamlet £ÁlPÀzÀ ¥ÉÆïÉÆäAiÀĸï EzÀݺÁUÉ. CªÀ¤UÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤Ãw CµÉÖ. `EzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. £Á£ÀÄ ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgɸÀÄvÉÛãÉ. CªÀjAzÀ F eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ.’ E°èAiÀÄÆ ¨ÁæºÀät JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ JA§ ZÀZÉð DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
     zsÀªÀÄðgÁd £ÀºÀĵÀ£À ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß E°è £É£ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. UÀÄtPÀªÀÄðUÀ½AzÀ ¨ÁæºÀät£ÁUÀÄvÁÛ£É JA§ £ÀºÀĵÀ£À ªÀiÁwUÉ zsÀªÀÄðgÁd£É£ÀÄßvÁÛ£É : £À£ÀUÉ EzÀĪÀgÉUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ ªÀÄnÖUÉ ¨ÁæºÀät£À ªÀÄUÀ ¨ÁæºÀät JA§ÄzÀÄ. DUÀ £ÀºÀĵÀ ºÉüÀÄvÁÛ£É: ªÀtð¸ÀAPÀgÀªÁV AiÀÄÄUÀUÀ¼Éà PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVªÉ. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀ ªÀtðªÀÇ ±ÀÄzÀÞªÁV G½¢®è. £Á«ÃUÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹AiÉÄà ªÀtðUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ. `EzÀPÉÌ DzsÁgÀªÉãÀÄ?’ JA§ zsÀªÀÄðgÁd£À ªÀÄgÀÄ¥Àæ±ÉßUÉ £ÀºÀĵÀ£À GvÀÛgÀ »ÃVzÉ: eÁvÀPÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀĪÀÅ¢®è. NªÀð IĶAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀxÀð vÀAzÉ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛ®è. EzÉà ªÀtð¸ÀAPÀgÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ. EµÀÄÖ liberal ªÀÄvÀÄÛ pluralistic EzÀÝ PÁ®ªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ CxÀðªÀiÁrPÉÆAr®è. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ C£ÉÃPÀ PÀxÀ£ÀPÁgÀgÀÄ ««zsÀ eÁwªÀtðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÁÝgÉ. GzÁ: PÀëwAiÀÄ£ÁzÀ d£ÀPÀ, UÉÆ®è£ÁzÀ PÀȵÀÚ. ¹ÛçÃAiÀÄgÀÆ EzÁÝgÉ. vÀįÁ¨sÁgÀzÀ°è ªÉʱÀå¤zÁÝ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ F J®è ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß brahminical JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà. It is an Indologist’s creation. Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÀªÀÄð¥Àæ¸ÁgÀPÀjUÉ ¨ÁæºÀätgÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ CrØAiÀiÁV PÀAqÀgÀÄ. CªÀjUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄÆ® UÀæAxÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÇ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. CªÀgÉÆqÀ£É ªÁzÀ ªÀiÁqÀ°PÉÌ ¥ÀƪÀð¥ÀPÀëzÀ eÁÕ£À«gÀ¨ÉÃPÀ®è. DUÀ CªÀgÀÄ ºÁQzÀ «µÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ FUÀ zÉÆqÀØ ªÀÄgÀUÀ¼ÁVªÉ.

². PÀt« : ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ ºÁUÉ ¥Á±ÁÑvÀågÀ ¥ÀæZÁgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä°è JgÀqÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ QüÀjªÉÄ ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄ. 1) £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøw DzsÁåvÀäªÁ¢. ¨sËwPÀ ¥ÀæUÀw, «eÁÕ£À, ªÉÊZÁjPÀvÉ EªÉ®è AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¸ÉÆvÀÄÛ. CªÀjAzÀ £Á«ÃUÀ PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ. 2) £ÁªÀÅ eÁwªÀtð ¨ÉÃzÀUÀ½AzÀ C¸ÀªÀiÁ£À ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ GzÁgÀªÀÄvÀªÁzÀªÀ£ÀÄß, ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßjAzÀ¯Éà PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ.
DªÀÄÆgÀ : CzÀÄ ¸Àj. DzÀgÉ, ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw CzÀgÀ «gÀÄzÀÞªÁVvÀÄÛ. ¨sÁgÀvÀ §qÀzÉñÀªÁVzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀÆ E°è zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛgÀ°®è. E°èAiÀÄ ¨sËwPÀ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¹vÀÄÛ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÉAzÀgÉ, ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ºÀÄnÖzÀ ªÉ£À߯ÁzÀ gÉÆêÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ VæÃPï £ÁUÀjPÀvÉUÀ¼ÀÄ Cw zËdð£ÀåzÀ UÀįÁ«Ä ¥ÀzÀÞwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀݪÀÅ. ©æl£ï£À°è PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀºÁPÀĪÀ ºÀPÀÄÌ EgÀ°®è. CªÀjUÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀ«gÀ°®è DzÀgÀÆ CªÀgÉà ¸ÀȶֹzÀ ¥À²ÑªÀÄzÀ ªÉʨsÀ«ÃPÀgÀtzÀ eÁ®zÀ°è E£ÀÆß ¹PÀÄÌ©¢ÝzÉÝêÉ. EzÀjAzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀzÀÄ §ºÀ¼À PÀµÀÖ. EzÀPÉÌ PÁgÀtªÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥ÀoÀåUÀ¼À£Éßà £ÁªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV N¢®è. £À£Àß F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÉÆßâzÀ ¥ÉÆæ. «ÄtdVAiÀĪÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ªÉÄaÑPÉÆAqÀÄ `ªÀÄÄA¢£À zÁj K£ÀÄ?’ JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÉÆlÖ GvÀÛgÀªÉAzÀgÉ »AzÀÆ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀzÀ°è £À£ÀUÉ D¸ÀQ۬Įè. £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è M¼ÉîAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀjeÁÕ£À £ÀªÀÄUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. £À£Àß ªÁzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀĶÖÃPÀj¸À®Ä £Á£ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ GzÀÞgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖ®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀÅ §ºÀÄd£ÀjUÉ w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄà ¥Á±ÁÑvÀå¯ÉÃRPÀgÀ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÆß PÉÆnÖ®è. KPÉAzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ jÃw C¸ÀÄgÀQëvÀ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ.

². PÀt« : £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ ªÉÊZÁjPÀ UÀæAxÀUÀ¼À §UÉÎ ¥Á±ÁÑvÀågÀÄ §gÉzÀ «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¹éÃPÀj¹ C£ÉÃPÀ ¨Áj ¥ÀÄ£ÀgÀÄZÀÑj¸ÀÄvÉÛêÉ. GzÁ: EwÛÃZÉUÉ §ºÀÄZÀaðvÀªÁzÀ M§â CªÉÄÃjPÀ£ï ¯ÉÃRPÀ£À UÀæAxÀ ‘The Lost age of Reason’ C£ÀÄß N¢ £ÀªÀÄäªÀgÀÄ ºÉªÉÄä ¥ÀqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀArzÉÝêÉ. DzÀgÉ CzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ £ÉÊAiÀiÁ¬ÄPÀgÀ ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑ §gÉzÀ UÀæAxÀ.
DªÀÄÆgÀ : F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±É®Ø£ï ¥ÉƯÁPï£À£ÀÄß GzÁºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. CªÀ£ÉƧâ CªÉÄÃjPÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ. CªÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ §UÉÎ §gÉzÀ UÀæAxÀ ‘The language of the Gods’ £ÀªÀÄä PÀ«gÁd ªÀiÁUÀðzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ zÉùà PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÉÆAzÀÄ zÉÆqÀØ UÀæAxÀªÀ£Éßà §gÉzÀ. ªÀiÁUÀðªÉAzÀgÉ cosmopolitan zÉùAiÉÄAzÀgÉ ¥ÁæzÉòPÀ. F vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£ÀÄ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï ¸ÀA¸ÀÌøwUÀÆ C£Àé¬Ä¹zÀ. CzÀÄ MAzÀÄ «zÀévï¥ÀÆtð UÀæAxÀ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀ«gÁdªÀiÁUÀðPÉÌ ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ PÉÆnÖ®è. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄäªÀgÉÃPÉ ªÀiÁqÀ°®è? E£ÀÆߪÀgÉUÀÆ £ÀªÀÄä «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀiÁUÀðªÉAzÀgÉãÀÄ, zÉù JAzÀgÉãÀÄ JA§ ZÀaðAiÀÄ°èAiÉÄà vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ.

². PÀt« : EzÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV E£ÉÆßAzÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ°è £Á£ÀÄ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝUÀ, «µÀAiÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁåAiÀıÁ¸ÀÛçªÁVvÀÄÛ (Jurisprudence) ¥ÁæaãÀ £ÁåAiÀıÁ¸ÀÛçzÀ §Ä£Á¢AiÉÄAzÀgÉ zsÀªÀÄð CxÀªÁ gÀÆrü ªÀÄvÀÄÛ gÁd ±Á¸À£À. gÁd ±Á¸À£À zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß «ÄÃgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«gÀ°®è. CzÉà jÃw zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ gÀÆrü (custom)AiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ zsÀªÀÄðªÀÅ PÉêÀ® gÀÆrüAiÀÄ ±Á¹ÛçÃPÀgÀt, EzÉà jÃw ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ eÁ£À¥ÀzÀ; ªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ zÉù ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ eÉÊ«PÀªÁVªÉ.
DªÀÄÆgÀ : G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀAvÉ ¨sÁµÉ, ªÁåPÀgÀt §AzÀzÀÄÝ DªÉÄïÉ.
     MAzÉqÉ zsÀªÀÄðgÁd MAzÀÄ ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÁÛ£É: ``ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ, MAzÀ®è. ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ C¥ÀæwµÀ×. They are not established. £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ?’’ JµÉÆÖà ¸À® ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÆß imperfect JAzÀÄ nÃQ¸ÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ©üõÀä£É£ÀÄßvÁÛ£É : ²µÁÖZÁgÀªÉÇAzÉà ¥ÀæªÀiÁt. ²µÀÖgÀÄ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? JAzÀÄ ªÁåSÁ夸ÀÄvÁÛ£É. Ultimately behavior of the best -- eÉåõÀ×, J¤¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è there is no trace of dogmatism. Everything is open. ²µÁÖZÁgÀ MAzÀÄ CzÀÄâvÀ ¥ÀjPÀ®à£É. CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV w½zÀÄPÉƼÀîzÉà Good Morning, Good Evening UÉ E½¹©nÖzÉÝêÉ. ªÉÃzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁPÀåªÉAzÀÄ JAzÀÄ M¥ÀàzÉà ²µÁÖZÁgÀ CAzÀgÉ best practices EzÉà ¥ÀæªÀiÁt J£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÁæAwPÁj «ZÁgÀ.
AiÀÄdÕUÀ¼À°è »A¸É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉÆà ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉÆà JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£Éßà vÉUÉzÀÄPÉƽî. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è EzÀgÀ ¸ÀªÀÄxÀðPÀgÀÆ EzÁÝgÉ, «gÉÆâüUÀ¼ÀÆ EzÁÝgÉ. EzÉà jÃw D±ÀæªÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ zÀÈAµÁvÀUÀ¼ÀÆ EªÉ. M§â IĶAiÀÄ ªÀÄUÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ ªÀÄ£ÉUÉ wgÀÄV §gÀÄvÁÛ£É. ``£Á£ÀÄ FUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ°?’’ JAzÀÄ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀÄvÁÛ£É. DUÀ vÀAzÉ, ``¤Ã£ÀÄ FUÀ §æºÀäZÀAiÀÄð D±ÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹zÉ. E£ÀÄß J®ègÀAvÉ UÀȺÀ¸ÁܱÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¸ÀÄ. ¥ÀÄtå UÀ½¸ÀÄ, AiÀÄdÕUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ’’ EvÁå¢. DUÀ ªÀÄUÀ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É : ``£Á£ÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀð ¨Á¼ÀĪÀªÀ£À ºÁUÉ ¤Ã£ÀÄ G¥ÀzÉò¸ÀÄwÛgÀÄ«. ¸ÁªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß ªÉÆÃPÀëPÉÌ zÁjAiÀiÁªÀÅzÀÄ? £À£Àß ªÀÄgÀt £Á¼ÉAiÉÄà ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. UÀæºÀ¸ÁܱÀæªÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÃUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ? £Á£ÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¸À£Áå¸À D±ÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹ ªÉÆÃPÀë ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ.’’ vÀAzÉ CzÀ£ÀÄß M¥ÀÄàvÁÛ£É. F jÃw C£ÉÃPÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À PÀqÉUÉ £ÀªÀÄä ®PÀë ºÀj¢®è. ¸À£ÁvÀ£À zsÀªÀÄð ªÉAzÀgÉãÀÄ? It is time tested.
M§â ¨ÁæºÀät AiÀiÁªÀ «¢üUÀ¼À£ÀÆß DZÀj¸ÀÄwÛgÀ°®è. AiÀÄdÕ, ¸ÀAzsÁåªÀAzÀ£É EvÁå¢. DUÀ CªÀ£À ºÉAqÀw DvÀAPÀUÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ¼É: ``¤Ã£ÀÄ UÀ½¹zÀ ¥ÀÄtåzÀ°è CzsÁðAVAiÀiÁzÀ £À£ÀUÉ CzsÀð ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ AiÀÄdÕ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀPÀÄÌ E®è. DzÀgÉ ¤Ã£ÀÆ ªÀiÁqÀ°®èªÉAzÀgÉ £À£Àß UÀwAiÉÄãÀÄ? £Á£ÀÄ £ÀgÀPÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®èªÉÃ?’’ DUÀ UÀAqÀ ºÉüÀÄvÁÛ£É : ``£Á£ÀÄ AiÀÄdÕ AiÀiÁUÀ¢UÀ¼À£À߯Áè DvÀä AiÀÄdÕªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ.’’
F jÃw C£ÉÃPÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV EnÖzÉÝãÉ. CAzÀgÉà CzÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è §ºÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀÆvÀæ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ C£ÀĸÀj¹zÀÄÝ EzÉà PÁgÀt¢AzÀ. ¸ÀgÀ½ÃPÀgÀtªÀÅ ¸ÀvÀåzÀ ªÉÊj. »ÃUÁV JµÉÆÖà ¨Áj VÃvÉAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÀA¢üUÀުɤ¸ÀÄvÀÛzÉ.

². PÀt« : CzÀPÉÌ UÀÄgÀIJµÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ £ÀªÀÄä°è ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÉ. PÉ®ªÀÅ ±À§ÝUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀåPÀÛ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. UÀÄgÀIJµÀågÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ, «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ.
DªÀÄÆgÀ : CzÀÄ ¸Àj. ¸ÁARåjUÉ AiÀÄdÕUÀ¼À°è ºÁUÀÆ zÉêÀgÀ°è «±Áé¸À«gÀ°®è. DzÀgÉ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÃzÁAvÀzÀ°è M¼ÀUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹Ûç C®è EzÀÄ KPÉ »ÃUÁ¬ÄvÀÄ? EvÁå¢ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ GvÀÛgÀUÀ½®è. CzÀPÉÌ D¼ÀªÁzÀ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À ¥ÀjeÁÕ£À ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÉÊZÁjPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀÄÆ® ®PÀëtUÀ¼ÀÄ £À£Àß D¸ÀQÛAiÀÄ «µÀAiÀÄ.
     When you have mastered a concept you can give a hundred illustrations. E®èªÁzÀgÉ CzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è and you will make it more complicated.
FUÀ AiÀiÁvÉæAiÀÄ£Éßà vÉUÉzÀÄPÉƽî F gÀÆ¥ÀPÀ ¹QÌzÀÝjAzÀ G½zÉ®è PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀÄR-zÀÄBR, ²µÁÖZÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄƯÁåAPÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛ£ÁzÉ. AiÀiÁvÉæAiÀÄ°è MAzÉ zÁj¬Ä®è. C£ÉÃPÀ EªÉ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÉÆqÀĪÀ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ JAzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ M¼ÉîAiÀÄ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄļÀî gÀxÀªÀ£ÀÄß ºÀwÛ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¨ÉlÖªÉÇAzÀÄ §AzÀgÉ gÀxÀ¢AzÀ E½zÀÄ ¨ÉÃgÉ ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw £À¢ CxÀªÁ d¯Á±ÀAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ §AzÀgÉ ¤ÃªÀÅ zÉÆÃtÂAiÉÆAzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛÃj DzÀgÉ zÉÆÃtÂAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ zÀqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ. EzÀgÀ CxÀð fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀvÀvÀªÁV ¤ÃªÀÅ ªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¸ÀÄwÛÃj. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §gÀĪÀ JgÀqÀÄ PÀ®à£ÉUÀ¼ÉAzÀgÉ, ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈwÛ. ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÉÆà CzÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀÄ.

². PÀt« : ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ ªÁåSÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj?
DªÀÄÆgÀ : zsÀ£À¸ÀAUÀæºÀªÀ£Éßà vÉUÉzÀÄPÉƽî CxÀð MAzÀÄ ¥ÀÄgÀĵÁxÀð DzÀgÉ CzÀÄ UÀæºÀ¸ÁܱÀæªÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ. ªÀÄÄA¢£À D±ÀæªÀÄUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ zsÀ£À UÀ½¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. AiÀiÁvÉæ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀAvÉ ¤ÃªÀÅ ºÉÆvÀÛ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß E½¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj. AiÀiÁvÉæ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ KPÉ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ¨ÉÃPÀÄ? £À£ÀUÉ £ËPÀj ¨ÉÃPÁzÁUÀ rVæ ¨ÉÃPÀÄ DzÀgÉ FUÀ £À£ÀUÉ CzÀjAzÀ K£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ? Change of course §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ZÀZÉð¬ÄzÉ. §æºÀäZÀAiÀÄðzÀ°è £ÀªÀÄä UÀÄj eÁÕ£Ádð£É, knowledge for living.
£ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀPÉÌ JgÀqÀÄ UÀÄjUÀ½ªÉ. MAzÀÄ C¨sÀÄåzÀAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¤±ÉæÃAiÀĸÀÄì. C¨sÀÄåzÀAiÀÄ JAzÀgÉ ¨sËwPÀ ¥ÀæUÀw, ¤±ÉæÃAiÀĸÀÄì JAzÀgÉ ªÉÆÃPÀë. EªÀÅ JgÀqÀÆ eÉÆvÉAiÀiÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ. C¨sÀÄåzÀAiÀÄ JAzÀgÉ ºÀtUÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ CzÀÄ MAzÀÄ PÀvÀðªÀå PÀÆqÁ. ¥ÀÄgÀĵÁxÀðUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ JA§ §UÉÎ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è «¸ÀÛøvÀ ZÀZÉð¬ÄzÉ. £ÁªÀÅ «Ä®Ö£ï£À Pandemonium ZÀað¸ÀÄvÉÛêÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀÄgÀĵÁxÀðUÀ¼À ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðQë¹zÉÝêÉ. ¥ÁAqÀªÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ°èAiÉÄà F «µÀAiÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ZÀZÉðUÉ FqÁVzÉ. ©üêÀÄ PÁªÀÄzÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ¥ÀæPÁgÀ PÁªÀÄ JAzÀgÉ desire ªÉÆÃPÀëPÀÆÌ desire ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. EzÉà ¥ÀæPÁgÀ E£ÉÆߧ⠸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ CxÀðªÉà ±ÉæõÀ× JAzÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÁÛ£É. F Erà ZÀZÉ𠧺À¼À UÀºÀ£ÀªÁzÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÉ®è EzÀ£ÀÄß PÀqÉUÀt¹zÉÝêÉ. £ÀªÀÄUÉ®è ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ MAzÀÄ PÀxÉAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ `ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è E®èzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ®Æè E®è’ JAzÀÄ GzÀÎj¸ÀĪÁUÀ CzÀÄ PÀxÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÝ®è ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀƦ¹gÀĪÀ eÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. C°èAiÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼ÀÄ dialectical DVªÉ. FUÀ PÀªÀÄðzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£Éßà £ÉÆÃr : You cannot think of a better concept for accountability than karma. DªÉÄÃ¯É after-life C£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Àȶ֪ÀiÁrzɪÀÅ. F d£ÀäzÀ°è ¸ÀÄPÀªÀÄð, zÀĵÀ̪ÀÄðUÀ¼À ¥sÀ® zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ C°èUÉà CzÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÉÛ ºÀÄnÖ §gÀ¨ÉÃPÀ®è? »ÃUÉ PÀªÀÄð ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ KPÉ £ÉÆÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ, as a principle of accountability? ¤ÃªÀÅ JµÉÖà PÁ¬ÄzÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ ºÉÆuÉUÁjPÉ GvÀà£ÀߪÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. It has to be ingrained. »ÃUÉ C£ÉÃPÀ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVªÉ.

². PÀt« : E£ÉÆßAzÀÄ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ DvÀä, §æºÀä£ï, ¸Àvï, C¸Àvï F vÀgÀzÀ ºÀ®ªÀÅ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVªÉ. CªÀÅ ªÉÃzÀPÁ°Ã£À vÁwéPÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À®èªÉÃ? »ÃVzÁÝUÀ AiÀÄdÕ-AiÀiÁUÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉ®ªÀÅ «¢üUÀ¼À£ÀÄß «gÉÆâü¹ PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀVzÀÝgÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÉÊ¢PÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸Àj?
DªÀÄÆgÀ : AiÀiÁªÁUÀ £ÁªÀÅ ¸À£ÁvÀ£À, ¨ÁæºÀät ªÀÄÄAvÁzÀ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼À£ÁßV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zɪÉÇà DUÀ £ÁªÀÅ ¥Á±ÁÑvÀågÀ Orientalism UÉ §°AiÀiÁzɪÀÅ. Recent literature shows that not even a Holeya aspires to be a Brahmin. He has his own identity. CªÀ£ÀÄ ¨ÁæºÀätgÀÄ ±ÉæõÀ× JAzÀÄ M¦àPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. CªÀgÀÄ ±ÉæõÀ×gÀ®è DzÀgÉ «©ü£ÀßgÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀÄvÁÛ£É. JA.J£ï. ²æäªÁ¸ÀgÀ Sankritisation as an aspirational process vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¹zÀݪÁUÀÄwÛzÉ. EªÉ®è ¥ÀƪÁðUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß §¢VlÄÖ £ÁªÀÅ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
     PÉÆ£ÉUÉ £Á£ÉÆAzÀÄ gÉhÄ£ï PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß  GzÁºÀj¹zÉÝãÉ. M§â£ÀÄ ``gÉhÄ£ï §UÉÎ £À£ÀUÉ eÁÕ£À ¤ÃqÀÄ’’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄ«£À §½UÉ ºÉÆÃzÀ. UÀÄgÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ZÀºÁ ¹éÃPÀj¹ JAzÀÄ ºÉýzÀ. MAzÀÄ ZÀºÁ vÀÄA©zÀ PÀ¥Àà£ÀÄß §AzÀ CwyUÉ PÉÆlÖ. DzÀgÉ ªÀÄvÉÛ CzÀgÀ°è ZÀºÁ ºÁPÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ. PÀ¥ÀÄà ªÉÆzÀ¯Éà vÀÄA©zÀÝjAzÀ FUÀ CzÀÄ ºÉZÁÑV ºÉÆgÀZÉ®è¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀAPÀ UÉÆAqÀ Cwy ``EzÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«j UÀÄgÀÄUÀ¼ÉÃ?’’ JAzÀ. DUÀ gÉhÄ£ï UÀÄgÀÄ £ÀPÀÄÌ £Á¤ÃUÀ £À£Àß eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¤£ÀUÉ PÉÆlÖgÉ CzÀÄ EzÉà jÃw DUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀƪÁðUÀæºÀUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀÝ ¤ªÀÄä PÀ¥Àà£ÀÄß SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¤ß JAzÀ.
     ¥ÀvÀAd° AiÉÆÃUÀ ¸ÀÆvÀæªÀÅ EzÀ£Éßà ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà ¤£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß vÉgÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆà JAzÀÄ.
MmÁÖgÉ £À£ÀUÉ vÀÄA§ D£ÀAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆlÖ PÀÈw ``¯ÉÆÃPÀAiÀiÁvÉæ’’ CzÀÄ NzÀÄUÀjUÀÆ »r¹vÀÄ JAzÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ, §ºÀ¼À PÁ® CzÀÄ best seller ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è MAzÁVvÀÄÛ.
PÉëÃvÀæ-PÉëÃvÀædÕ, ¥ÀæPÀÈw-¥ÀÄgÀĵÀ CxÀªÁ 25 vÀvÀéUÀ¼ÀÄ are only categories which are useful for understanding and analysing the world but in actual fact in nature we never see them separately. They are together and act together PÉëÃvÀæ CxÀªÁ ¨sÀÆvÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀĤPÀ «eÁÕ£À UÀºÀ£ÀªÁV w½zÀÄPÉÆArzÉ.  DzÀgÉ PÉëÃvÀædÕ, ¥ÀÄgÀĵÀ, ZÉÊvÀ£Àå  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî®Ä E£ÀÆß ¸ÁzsÀåªÁV®è. £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀ幸À¨ÉÃPÀÄ. I have great desire to do that but I have stumbled upon all this at fag end of my life, so let us see....

* * * * *

No comments: